Stichting Senioren Essent Noord
    Nieuws  
Terug naar Vorige pagina
 
Terug naar Vorige pagina
Terug naar Vorige pagina
Om de data van allerlei feestdagen in 2021 te bekijken kunt u  even een "uitstapje"  naar een andere website maken
(door op bovenstaande regel klikken)
Feest- en vakantiedagen 2021
 
Om de data van allerlei vakantiedagen in 2021 te bekijken kunt u  even een "uitstapje"  naar een andere website maken
(door op bovenstaande regel klikken)
 
Terug naar Vorige pagina
Maak uw keuze:
 
 
Het kan voorkomen dat u nog een oude webpagina ziet, terwijl deze al vernieuwd is.
B.v. foto's , waarvan u zeker weet dat ze al op de website moeten staan ziet u nog niet.
Dit komt omdat Windows de "oude webpagina" heeft opgeslagen in een cache (soort geheugenbestandje)
U kunt via het wissen van de geschiedenis deze cache leegmaken.
ga via de browser (meestal Google) naar geschiedenis;  dmv de CTR toets en de H toets gelijktijdig in te drukken.
U vindt dan een mogelijkheid om de browsergegevens te wissen. (Note: er worden geen programma's gewist!)
 
Stichting Sociaal Fonds Essent
 
Ondanks de nog heersende corona pandemie, wensen wij u toch een
gelukkig en vooral gezond 2021 toe
Mededeling van het Sociaal Fonds

Stichting Sociaal Fonds Essent

Beste (oud-)collega’s, deelnemers in het Sociaal Fonds Essent,
Graag begin ik met de hoop uit te spreken dat jullie allen gevrijwaard zijn gebleven van het Corona-virus. 2020 is een bewogen jaar geweest en dit virus heeft onze wereld flink op zijn kop gezet, en ook weer eens de relativiteit van alles laten zien.
Binnen het bestuur van het Fonds hebben we dit jaar intensief naar de toekomst van het Fonds gekeken, met name hoe we de continuïteit op de lange termijn kunnen borgen. Het aantal bestaande deelnemers neemt door natuurlijk verloop steeds meer af terwijl er amper nieuwe deelnemers bijkomen. De huidige jongeren hebben weinig belangstelling voor de sociale invalshoek van ons Fonds. Bovendien blijven medewerkers tegenwoordig meestal slechts enkele jaren bij dezelfde werkgever.
Het Fonds wordt, op onze bezoldigde secretaris na, geheel door vrijwilligers in het bestuur gerund. Er vindt al jaren geen ondersteuning meer plaats vanuit de Essent (HR) organisatie. Redenen voor het bestuur eens goed te kijken naar de organisatie van het Fonds en met name de hoeveelheid werk die gemoeid gaat met het verwerken van de aanvragen. De noodzaak hiertoe is nog groter geworden omdat onze secretaris, Gerrit van den Brink, ingaande december 2020 zeer plotseling op eigen initiatief zijn taken bij het Fonds heeft beëindigd.
Ook maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol en sociale wet- en regelgeving verandert regelmatig. Onder andere wijzigingen in de WMO en de thuiszorg beïnvloeden ons beleid. Diverse posten die bij het Fonds worden ingediend vallen onder de WMO. Bijvoorbeeld de maandelijkse eigen bijdrage bij de thuiszorgvergoeding is tegenwoordig maximaal € 19, een bedrag dat voor iedereen draagbaar zou moeten zijn. Uitgangspunt is dat als er elders een tegemoetkoming te krijgen is het Fonds daar niet ook nog eens aan bijdraagt. Behalve als er door bovenmatige medische of aanverwante kosten sprake is van een onevenredig zware financiële belasting.
Bekeken vanuit deze invalshoeken hebben we alle mogelijke vergoedingen doorgelicht. De nadruk bij de beoordeling van aanvragen blijft liggen op de sociale component en de eigen financiële draagkracht. Dit betekent concreet:
-Aanvragen die voor het fondsbestuur veel werk betekenen en geen of een zeer minimale uitbetaling tot gevolg hebben worden niet in behandeling genomen. De indiener krijgt dan van het Fonds een standaardbrief en kan de aanvraag eventueel einde van het jaar opnieuw indienen
-We willen voorkomen dat er, zoals nu vaak gebeurt, aanvragen binnenkomen die de drempel amper overschrijden en dus slechts uitbetaling van een klein bedrag tot gevolg hebben. Daarom verzoeken we iedereen voortaan de aanvragen te bundelen en die 1 maal per kalenderjaar in te dienen. Natuurlijk blijft gelden dat als er door het jaar plotseling grote uitgaven zijn die wellicht voor vergoeding in aanmerking komen, er dan uiteraard wel een aanvraag ingediend kan worden.
-De huidige 1%-drempel wordt, om beoordeling door uzelf te vereenvoudigen, vervangen door een drempel van € 300,-. Dit betekent dat de eerste € 300,- die conform het vergoedingenoverzicht 2021 kunnen worden ingediend, niet worden vergoed. Raadpleeg vooraf altijd onze website; daar staan de actuele gegevens vermeld.
Tenslotte willen we de aanvraagprocedure vereenvoudigen en onnodige kosten besparen. Dien de aanvragen, met alle (gescande) noodzakelijke bijlages, zoveel mogelijk per e-mail bij het Fonds in. Dan kunnen wij zaken sneller en efficiënter oppakken en terugkoppelen, en daarmee besparen we op de kosten ten voordele van het Fonds.
De deelnemersbijdrage blijft ongewijzigd € 12 per jaar en wordt begin 2021 automatisch geïncasseerd.
Wij zijn ervan overtuigd dat de wijzigingen die ingaande 1 januari 2021 worden doorgevoerd uiteindelijk u als deelnemers ten goede komen en de continuïteit van het Fonds zullen bevorderen.
Namens het bestuur,
De voorzitter Wim Rijks


Op de website van het Fonds www.sociaalfondsessent.nl vindt u alle actuele informatie en het vergoedingenoverzicht 2021. NB.: Omdat we door het plotselinge vertrek van de secretaris momenteel niet aan de website kunnen is deze nu even niet bereikbaar. We werken er hard aan om deze weer beschikbaar te krijgen. Probeer het dus later nog eens als de website niet bereikbaar is.

contactgegevens van het Fonds:
Mail: info@sociaalfondsessent.nl
Telefoon:06 23 652 026
Postadres:Post kan gestuurd worden naar een van beide onderstaande adressen:

Stichting Sociaal Fonds Essent
p.a. Karthuizerlaan 8,
6042 NB Roermond
of:
p.a Dominee Theodor Fliednerstraat  211
5631 MD EINDHOVEN


De postbus te Bergen op Zoom komt met onmiddellijke ingang te vervallen.