Het ontstaan van de SSEN

Het eerste Essent Activiteitennieuws - een éénmalige uitgave - werd in november 2005 aan alle oud-medewerkers van Essent toegestuurd. Hierin werd aangekondigd, dat de organisatiestructuur van alle (personeels-)verenigingen binnen de Essent-organisatie per 1 januari 2006 werd gewijzigd.
Dit betekende, dat de bestaande personeelsverenigingen binnen Essent werden opgeheven. Dit hield echter wel in, dat deze verenigingen op zouden gaan in een eigen
Stichting, de Stichting Senioren Essen Noord. (SSEN)

Men was er uiteraard al op voorbereid dat er het één en ander ging veranderen.
Er zouden namelijk 3 stichtingen ontstaan, te weten Noord, Brabant en Limburg.
Aktes werden notarieel bekrachtigd, zodat per 1 januari 2006 de ontstane seniorenstichtingen van start konden.
SPEL - Stichting contactgroep Postactieven Essent Limburg
CGEB- Stichting Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant
SSEN - Stichting Senioren Essent Noord

Het doel van de Stichting Senioren Essent Noord, kortheidshalve afgekort tot SSEN, is opgenomen in de akte van oprichting en getekend op 30 december 2005 in Maastricht en wordt als volgt omschreven:

Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel de bevordering van de goede verstandhouding en informele contacten tussen post-actieve werknemers van Essent, zowel onderling als met hun partners, alsmede - voor zover van toepassing - het behartigen van de belangen van de deelnemers.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.het organiseren van evenementen en activiteiten ter ontspanning van de bij de stichting aangesloten deelnemers en - voor zover van toepassing - hun partners.
b.het daartoe oprichten en instandhouden van activiteitengroepen.
c.het organiseren van gezelligheidsavonden en overige activiteiten.
d.het organiseren van alle andere activiteiten die voor het doel dienstig kunnen zijn.

3. Naast de hiervoor opgenomen doelstelling kan de stichting nog de volgende activiteiten organiseren ten aanzien van alle personen, die voldoen aan de in artikel 1, sub b en c opgenomen definities ongeacht of deze personen deelnemer zijn.
a.
het met instemming van Essent aandacht geven aan verjaardagen, overlijden en jubilea en dergelijke (Lief- en leedactiviteiten).

Ter verduidelijking van het hierboven genoemde artikel 1, sub b en c volgt integraal de tekst zoals omschreven in de oprichtingsakte.

STATUTEN

Artikel 1

a. Essent de naamloze vennootschap Essent N.V., gevestigd te Arnhem.

b. Deelnemers
1. De post-actieve werknemers van Essent dan wel van de van het Essentconcern deeluitmakende vennootschappen casu quo door juridische fusie of anderszins in genoemde vennootschap(pen) opgegane bedrijven, die de dienst van een van deze vennootschappen verlaten hebben en in het genot zijn van een ouderdomspensioen, een invaliditeitspensioen, een uitkering in het kader van vervroegde uittreding of een uitkering op grond van de van toepassing zijnde wachtgeldregeling, danwel een door de betrokken vennootschap verklaarde analoge regeling, en die woonachtig zijn in de regio Noord danwel gelieerd zijn aan de in de regio Noord  werkzame Essentbedrijven casu quo bedrijfsonderdelen.
2. Weduwen of weduwnaren, danwel de daarmee gelijkgestelde relatiepartners, als bedoeld in de voor de onder b.1 genoemde vennootschappen van toepassing zijnde Collectieve Arbeidsovereenkomst van de onder b.1 genoemde groep.
c. Partners de echtgenoot of echtgenote van een deelnemer, danwel diens relatiepartner conform het hiervoor onder b.2 bepaalde.

De Regio's

Binnen de S.S.E.N. zijn op dit moment een aantal regio's actief, t.w.:
Regio EGD (Groningen)
Regio Emmen
Regio Groningen
Regio Twente (Enschede en Hengelo)
Regio Winschoten
Regio Zwolle

Via de onderstreepte regio's kunt u direct doorlinken naar hun eigen website.

U als senior behoort tot één van de genoemde regio´s.  Er is voor gekozen om u voor de eerste keer in te delen op basis van postcode. Mocht u bijvoorbeeld in Groningen wonen, maar meer binding hebben met Winschoten, dan kunt u op eigen verzoek overgeschreven worden naar deze regio.
U dient dit echter zelf middels het aanmeldingsformulier aan te geven.

Het bestuur hoopt, dat u zich thuis voelt binnen de Stichting Senioren Essent Noord en uiteraard in uw eigen regio.

Heeft u suggesties, laat het ons weten.

Wij werken behalve met onze overige Essent Stichtingen o.a. samen met de :

SSE :  Stichting Senioren Enexis                                   Website  : 
http://stichtingseniorenenexis.nl
Stichting Nexus : Stichting actieven Enexis                    
Informatie van het Sociaal Fonds Essent                        Website  : http://www.sociaalfondsessent.nl


Terug naar Vorige pagina
Maak uw keuze:
Terug naar Vorige pagina
Welkom op de site van de Stichting Senioren Essent Noord
Laatste wijzigingen!

jobs
Stichting Senioren Essent Noord